За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


6.1.2016 г.

Изх. № КН-438-599/19.08.2015г.

ДО МАРИЯ ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
УЛ. ЦАР ИВАН АСЕН II №1, ГР. РИЛА

    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 21.04.2015г., заповед № ДК-02-ЮЗР-41/15.02.2011г. на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Югозападен район, за премахване на извършения от Вас незаконен строеж, представляващ „Масивна стопанска постройка”, в урегулиран поземлен имот /УПИ/ II- 1128, кв.62 по плана на гр.Рила, с административен адрес: гр. Рила, ул. Цар Иван Асен II №1, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото съобщение, да внесете дължимата сума от 736,50 /седемстотин тридесет и шест лева и петдесет стотинки/ лева, представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неплащане от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК в тази връзка.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност