За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


22.1.2016 г.

Изх. № КН-3455-02-611/28.04.2014г.

ДО СТРАХИЛ АСЕНОВ ТУПОВИЧАРСКИ
УЛ. „СЕДМА РИЛСКА ДИВИЗИЯ” №20
ГРАД ДУПНИЦА

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТУПОВИЧАРСКИ,
    Във връзка с издадени и влязли в сила заповед:
    1.№ ДК-02-КН-06/27.01.2009г. на началника на РДНСК- Кюстендил за премахване на извършения от Вас незаконен строеж: „Ограда“, находящ се в ПИ I, парцел 1 по кадастралната карта на почивен комплекс „Зодиак”, м. „Биволарника”, землище на Рилски манастир, Община Рила, приведена в изпълнение по принудителен ред на 20.06.2011г. с извършени от ДНСК разходи по премахването на посочения незаконен строеж в размер на 286.55лв. /двеста осемдесет и шест лева и петдесет и пет стотинки/.
    2.№ ДК-02-КН-07/27.01.2009г. на началника на РДНСК- Кюстендил за премахване на извършения от Вас незаконен строеж: „Подпорна стена“, находящ се в ПИ I, парцел 1 по кадастралната карта на почивен комплекс „Зодиак”, м. „Биволарника”, землище на Рилски манастир, Община Рила, приведена в изпълнение по принудителен ред на 20.06.2011г. с извършени от ДНСК разходи по премахването на посочения незаконен строеж в размер на 286.55лв. /двеста осемдесет и шест лева и петдесет и пет стотинки/.
    ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото съобщение, да внесете дължимата сума от 573.10 лв. (петстотин седемдесет и три лева и десет стотинки), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл. 225, ал. 6 от Закона за устройство на територията, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК в тази връзка.
   
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност