За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


27.1.2016 г.

Изх. № КН-1252-05-601/19.08.2015г.

ДО ИВАН КРУМОВ МАДЖОВ
УЛ. ЖАН ЖОРЕС №7, ГР. КЮСТЕНДИЛ

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАДЖОВ,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 08.06.2015г., заповед № ДК-02-ЮЗР-538/25.11.2011г. на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Югозападен район, за премахване на извършения от Вас незаконен строеж, представляващ „Гараж”, извършен в урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х- 728, кв.22 по плана на гр.Кюстендил, с административен адрес ул. Жан Жорес №7, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото съобщение, да внесете дължимата сума от 266,92 /двеста шестдесет и шест лева и деветдесет и две стотинки/ лева, представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неплащане от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК в тази връзка.
   
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност