За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


21.12.2015 г.

Изх. № ПЗ-3063-04-508/29.06.2015г.

ДО ПАРАШКЕВА ГЕОРГИЕВА КИСИМОВА
УЛ. ЛИВАДИТЕ № 49,ГР. ВЕЛИНГРАД
ОБЛ. ПАЗАРДЖИК
ДО ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ КИСИМОВ
УЛ. УСТЕТО №5, ГР. ВЕЛИНГРАД
ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КИСИМОВА,
    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КИСИМОВ,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 10.02.2015г., заповед № ДК-02-ЮЦР-429/23.11.2012г. на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Южен централен район, за премахване на извършения от Вас незаконен строеж, представляващ „Масивна едноетажна жилищна сграда”, находящ се в имот пл.№8421, участващ в урегулиран поземлен имот УПИ XVII-8323, 8421, кв.403 по плана на гр. Велинград, област Пазарджик, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото съобщение, да внесете дължимата сума от 300 /триста/ лева, представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неплащане от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК в тази връзка.
   
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност