За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


21.12.2015 г.

Изх.№Ш-1836-05-743/27.08.2015г.

ДО СЕНКО МАРИНОВ РУСЕВ
УЛ.”Средна гора” № 7, вх. 1, ет. 6, ап. 20
ГР. ШУМЕН

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РУСЕВ,
    Шумен за принудително премахване на извършения от Вас незаконен строеж „Масивна постройка”, находяща се в УПИ ХІІ-1526 ”а”, УПИ ХІІІ и УПИ ХІV и част от терена, отреден за улица, в кв. 561 ”в” по плана гр. Шумен, с административен адрес ул.”Червена стена”, гр.Шумен, ДНСК Ви кани в едномесечен срок от публикуване на настоящето писмо, да внесете сумата от 300 лв /триста лева/, представляващи разходи по премахването на посочения незаконен строеж, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912
    BIC UNCRBGSF КОД ЗА ПЛАЩАНЕ 11 50 00
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. Христо Ботев № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неплащане от Ваша страна, ще бъдат предприети принудителни действия за събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК в тази връзка.
   
   
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност