За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


17.2.2015 г.

Изх. № СО-2066-06-875/25.11.2014

ДО
МАРИАНА КОСТОВА КЪНЧЕВА
Ж.К. „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“, БЛ. 28 А, ВХ. А, АП. 16
ГР. СОФИЯ

    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КЪНЧЕВА,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 09.09.2014г., заповед № ДК-02-СО-117/24.07.2008г. на началника на Столична РДНСК за премахване на извършения от Вас незаконен строеж „Гаражна клетка”, находящ се в УПИ I за ОЖС, кв. 210 по плана на гр. София, м. ж.к. „Христо Смирненски - Слатина“, тревна площ пред бл. 28А, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото съобщение да внесете дължимата сума от 870, 13 лева (осемстотин и седемдесет лева и тринадесет стотинки), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912
    BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. Христо Ботев № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неплащане от Ваша страна, ще бъдат предприети принудителни действия за събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК в тази връзка.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност