За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


30.1.2015 г.

Изх. № ПК-1903-04-098/08.07.2014

ДО МАРИАНА ВЛАДОВА МИЛЧОВА
УЛ. „ОКОЛЧИЦА“ № 4, ГР. ПЕРНИК П.К.2300

    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИЛЧОВА,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 09.06.2010г., заповед № РД-14-742/14.12.2005г. на началника на ДНСК за премахване на незаконен строеж: „Магазин за хранителни стоки”, находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI-2890, кв. 74 по плана на кв. „Ралица“, гр. Перник, с административен адрес ул. „Околчица“ № 4, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото уведомление да внесете дължимата сума 727,76 лева (седемстотин двадесет и седем лева и седемдесет и шест стотинки), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл. 225, ал. 6 от Закона за устройство на територията, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. Христо Ботев № 47, гр. София, документ за внесената сума. След този срок, при неплащане от Ваша страна, ще бъдат предприети принудителни действия за събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК в тази връзка.
   
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност