За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


18.2.2015 г.

Изх. № Х-3407-07-032/01.12.2014г.

ДО ПЕТЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА
ГР. СОФИЯ, КВ. „ЛОЗЕНЕЦ“, УЛ. „БИГЛА“ № 19, ет. 2, ап. 3

    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АТАНАСОВА,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 10.09.2014г., заповед № ДК-02-ЮЦР-91/26.11.2010г. на началника на РДНСК - Южен централен район за премахване на извършен от Вас незаконен строеж: „Хангар“ /масивна едноетажна постройка/, находящ се в чашката на язовир „Ивайловград“, землище на село Дъбовец, Община Любимец, Област Хасков, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящето уведомление, да внесете дължимата сума от 1320лв. (хиляда триста и двадесет лева), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл. 225, ал.6 от Закона за устройство на територията, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неплащане от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК в тази връзка.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност