За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


4.4.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ №Ц-601/01.04.2016г

ДО: Борис Иванов Христев
ул.“Съборна“№49
гр.Пловдив

    Уважаеми господин Христев,
    Във връзка с образувана в РО НСК Пловдив при РДНСК ЮЦР преписка с №Ц-601 , ви уведомяваме , че с писмо изх.№Ц-601-00-289/30.03.2016г на Началника на РО НСК Пловдив при РДНСК ЮЦР е разпоредено извършване на проверка на 15.04.2016г. от 10.30 часа на извършеното строителство от Борис Иванов Христев лично и в качеството му на представляващ „Аполон БХ“ЕООД, ЕИК 115021268, гр.Пловдив, попадащо в хипотезата на чл.137, ал.1, т.1, б.м от ЗУТ, находящо се в ПИ 56784.519.905-нов, пи 1075, кв.121-стар/, ПИ 56784.519.439-нов/УПИ XVIII-536, УПИ I-Зеленина, кв.121-стар, Старинна градска част , гр. Пловдив
    Със съдържанието на писмо изх.№Ц-601-00-289/30.03.2016г. може да се запознаете в РО НСК Пловдив при РДНСК ЮЦР , ул.“Цанко Дюстабанов“№47, гр.Пловдив.
    Настоящето съобщение е залепено на адрес ул.“Съборна“№49, гр.Пловдив , на информационното табло на община Пловдив, гр.Пловдив и публикувано на интернет страницата на ДНСК и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на §4, ал.2, изр.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ДР на ЗУТ).
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност