За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


19.4.2016 г.

671-08-175/28.12.2015г.

ДО ДАНИЕЛА СИМЕОНОВА ГОЦЕВА
УЛ.”АНЖЕЛО РОНКАЛИ”№ 12,ВХ. 1, АП. 2, ГР. СОФИЯ
ДО АЛЕКСАНДЪР ТЕОДОРОВ ГОЦЕВ
УЛ. “МЪРФИ“ №20, ГР. СОФИЯ
ДО ФИЛИП ТЕОДОРОВ ГОЦЕВ
УЛ.”АНЖЕЛО РОНКАЛИ”№ 12,ВХ. 1, АП. 2, ГР. СОФИЯ

    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 13.07.2011г., заповед № РД-14-039/18.02.2004г. на началника на ДНСК за премахване на извършения от Вашия наследодател Теодор Христов Гоцев, незаконен строеж „Плътна масивна ограда”, находящ се между УПИ ХХІV-24 и УПИ ХХІІІ-23, кв.538, м.ГГЦ, зона Г-12 по плана на гр.София, с административни адреси ул.“Васил Априлов“№ 6 и ул.“Марин Дринов“№ 15, гр.София, ДНСК Ви кани в едномесечен срок от получаване на настоящото писмо, да внесете дължимата сума от общо 741,24лв. /седемстотин четиридесет и един лева и 24 ст./, представляващи разходи по премахването на посочения незаконен строеж.
    Разходите са дължими от Вас на основание чл.225, ал. 6 от Закона за устройство на територията във връзка с &3, ал2 от ДР на Наредба №13/2001г. на МРРБ, във вр. с чл. 60, ал. 1 от Закона за наследството и удостоверение за наследници изх. № Ес-Ун-2692/19.11.2015г., издадено от Район Оборище - СО, при разпределяне на задължението съгласно наследствените дялове както следва:
    1. ДАНИЕЛА СИМЕОНОВА ГОЦЕВА - дължи сумата от 494.16 лв. (четиристотин деветдесет и четири лева и 16 ст.);
    2. АЛЕКСАНДЪР ТЕОДОРОВ ГОЦЕВ - дължи сумата от 123.54 лв. ( сто двадесет и три лева и 54 ст.);
    3 ФИЛИП ТЕОДОРОВ ГОЦЕВ - дължи сумата от 123.54 лв. ( сто двадесет и три лева и 54 ст.);
    Дължимите суми се заплащат по следната сметката на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912
    BIC UNCRBGSF КОД ЗА ПЛАЩАНЕ 11 50 00
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр.София, документ за внесената сума.
    След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети принудителни действия за събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК в тази връзка.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност