За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


25.4.2016 г.

Изх. № КН-710-00-692/ 10.02.2016г.

ДО СТОЯН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ
УЛ. „НАЧО ВЕЛИЧКОВ”, БЛ.1, ЕТ.2
ГР. ДУПНИЦА

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 02.02.2015г. заповед № ДК-02-ЮЗР-09/19.01.2011г. на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Югозападен район за премахване на незаконен строеж “Масивна постройка”, изграден в УПИ II в кв.264а по плана на гр. Дупница, Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ е изразходвала сумата от 403,79 лв. /четиристотин и три лева и седемдесет и девет стотинки/. При направена справка в счетоводството на ДНСК се установи, че на 26.10.2015г. е внесена сумата от 344. 90 лв./триста четиридесет и четири лева и деветдесет стотинки /.
    С настоящето писмо ДНСК Ви кани в едномесечен срок от публикуване на настоящото съобщение, да внесете останалата част от дължимата сума в размер на 58. 89 лв. /петдесет и осем лева и осемдесет и девет стотинки/, представляващи разходи по премахването на посочения незаконен строеж, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. Христо Ботев № 47, гр. София, документ за внесената сума. След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети принудителни действия за събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност