За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


20.6.2018 г.

Изх. № БС-3280-05-886/23.12.2016г.

ДО
В. Л. Ж.
К-С ***, БЛ. ***, ВХ. ***, ЕТ. ***
ГР. Б.

    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО Ж.,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 10.08.2016г. заповед № ДК-02-ЮИР-196/27.10.2011г. на началника на РДНСК-ЮИР за премахване на извършен от Вас незаконен строеж „Масивна едноетажна сграда с тавански етаж и покрита веранда“ /под №15 по схема на Община Бургас на извършеното незаконно строителство в района на бетонов път каналите/, в терен неурегулиран поземлен имот, представляващ отдел 236-Държавен горски фонд /ДФГ/ в м. „Ченгене скеле“, землище на гр. Бургас, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото съобщение да внесете дължимата сума от 1802, 40 лева (хиляда осемстотин и два лева и четиридесет стотинки), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл. 225, ал. 6 от Закона за устройство на територията, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912
    BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. Христо Ботев № 47, гр. София, документ за внесената сума. След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК.
   
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност