За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


18.7.2018 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол

С предложения проект на Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) се оптимизира структурата и числеността на административните звена в дирекцията, прецизират се техните функционални характеристики и се преодоляват дублиращи функции. Функциите на административните звена са основно преразгледани, систематизирани и по-добре дефинирани.

С проекта на Устройствен правилник, администрацията на ДНСК е структурирана в четири дирекции и в една главна дирекция, с 28 регионални дирекции за национален строителен контрол (РДНСК). Общата администрация е структурирана в: дирекция „Административно, информационно обслужване и човешки ресурси“, дирекция „Финансово-стопански дейности“ и дирекция „Правна“. Преструктурирана е и специализираната администрация, като се създава главна дирекция „Въвеждане в експлоатация и регионални дирекции за национален строителен контрол“ и дирекция „Контролна дейност“. Съществуващите към настоящия момент шест РДНСК, които включват 28 регионални отдела „Национален строителен контрол“ се преструктурират в 28 РДНСК към главната дирекция.

С проекта на акт се намалява числеността на ДНСК с 20 щатни бройки, като по този начин общата численост на дирекцията се променя от 421 на 401 щатни бройки.

Проект на ПМС

Доклад към проект на ПМС

Проект на УП на ДНСК

ЧПОВ към проект на УП на ДНСК

Становище на д. Модернизация на администрацията


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност