За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


7.8.2018 г.

 

Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г.

Административен договор: BG05SFOP001-2.006-0014-C01

Проект: „Специализирани обучения за служители на Дирекция за национален строителен контрол”

    Проектът предвижда организиране и провеждане на специализирано обучение за ефективно прилагане на правните инструменти в областта на устройство на територията и специализирано обучение за практическо прилагане на изискванията за контрол на Закона за устройство на територията за служителите на Дирекция за национален строителен контрол.
    Основната цел на проекта е задълбочаване и разширяване на придобити специализирани и методически знания и умения на служителите на ДНСК за утвърждаване на единен подход за ефективен контрол на строителството в Р България и за практическото прилагане на изискванията за контрол в областта.
    Специфичните цели са:
    1. Повишаване капацитета на служителите на Дирекция за национален строителен контрол, чрез подобряване на тяхната експертна квалификация и професионализъм.
    2. Повишаване ефективността на служителите на администрацията на Дирекция за национален строителен контрол, чрез разширяване и задълбочаване на техните специализирани компетенции.
    3. Подобряване на координацията и взаимодействието между служителите на Дирекция за национален строителен контрол, чрез синхронизиране на процедурите и подходите за изпълнение на техните задължения.
   
    Проектът е изцяло насочен към подобряване на качеството на прилаганите от ДНСК политики по контрол на строителството и постигане на по-добри резултати от работата на администрацията на дирекцията. Специализираните обучения за служителите на ДНСК, предвидени по проекта, ще допринесат пряко до задоволяване на потребностите от добре подготвени, богати на знания и компетенции служители на държавната администрация, с което ще се повиши качеството на предоставяните услуги от администрацията и от прилагането на политиките по контрол на строителството. Постигането на целите и резултатите от реализирането на проекта ще допринесе не само за осъществяването на целите на европейските и националните политики в контекста на стратегията „учене през целия живот”, но и до решаване на идентифицираните нужди и проблеми на целевата група по проекта - удовлетворяване на потребностите на служителите на държавната администрация от повишаване на квалификацията, експертността и мотивацията за развитие чрез задълбочаване и разширяване на специализирани и методически знания и умения.
   
    Обща стойност на проекта: 127 664.64 лв.
   
    Безвъзмедна финансова помощ: 100 %, от които
    85% (108 514.94 лв.) от Европейския социален фонд и 15% (19 149.70 лв.) национално финансиране.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност