За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


8.6.2018 г.

ДО ХИДРОСТРОЙМОНТАЖ 92 ЕООД

УЛ. КЪЛЪРАШ № 27, ЕТ. 7, АП. 21
ГР. СИЛИСТРА 7500
СЪОБЩЕНИЕ
Относно: Покана за доброволно изпълнение на влязло в сила Наказателно постановление.

    Уведомяваме Ви, че Във връзка с издадено и влязло в сила Наказателно постановление № СС-11-ДНСК-161/19.12.2017г. на Зам.-началника на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК), с което на ХИДРОСТРОЙМОНТАЖ 92 ЕООД е наложена имуществена санкция в полза на Държавния бюджет в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, Ви се отправя покана за доброволно плащане. Със съдържанието на поканата можете да се запознаете в Регионален отдел НСК Силистра при Регионална дирекция за национален строителен контрол Северен централен район, в 14 (четиринадесет) дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.
    След изтичане на посочения срок, при неявяване от Ваша страна поканата за доброволно плащане ще бъде приложена по преписка и ще се счита за редовно връчена на основание чл.32, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, а ДНСК ще изпрати наказателното постановление в Национална агенция за приходите за принудително събиране на наложената имуществена санкция в полза на Държавния бюджет по реда на ДОПК.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност