За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


24.7.2019 г.

Изх. № БС-2939-04-161/16.06.2015г.

ДО Г.Д.Д.
Ж.К. „М.Р.“, БЛ. 113, ВХ. 1, ЕТ. 4
ГР. Б.

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 19.11.2014г. заповед № ДК-02-БС-42/06.10.2009г. на началника на РДНСК Бургас за премахване на извършения от Вас незаконен строеж, представляващ „Двуетажна сграда-1/2 ид.ч.“, под № 14а по схема на Община Бургас на извършеното незаконно строителство в района на бетонов път - каналите, в терен неурегулиран поземлен имот, представляващ отдел 236 - Държавен горски фонд /ДГФ/ в м. „Ченгене скеле“, землище на гр. Бургас, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото съобщение да внесете дължимата сума от 1680 лева (хиляда шестстотин и осемдесет лева), представляваща разходи по премахване на посочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл. 225, ал. 6 от Закона за устройство на територията по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр. София, документ за внесената сума. След този срок, при неплащане от Ваша страна, ще бъдат предприети принудителни действия за събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК в тази връзка.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност