За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


5.11.2019 г.

Изх. № БС-1707-00-493 27.01.2016 г.

ДО ЯНКА ПЕТРОВА ГР. БУРГАС
ДО ВЪЛЧО ПЕТРОВ ГР. БУРГАС
ДО ИВАН ПЕТРОВ ГР. БУРГАС

    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
    Във връзка с издадени, влезли в сила и приведени в изпълнение заповеди на началника на РДНСК Югоизточен район за премахване на незаконни строежи, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото съобщение да внесете дължимата сума от 3328,95 лева (три хиляди триста двадесет и осем лева и деветдесет и пет стотинки), представляваща разходи по премахването на незаконни строежи по заповеди, както следва:
    1. Заповед № ДК-02-ЮИР-63/31.03.2011 г. за премахване на незаконен строеж „Втори етаж на масивна постройка“, находящ се в поземлен имот № 40, селищно образувание местността „Батака“, землището на с. Твърдица, област Бургас, приведена в изпълнение на 14.07.2015 г. и с извършени от ДНСК разходи по премахването в размер на 1761,45 лева (хиляда седемстотин шестдесет и един лева и четиридесет и пет стотинки);
    2. Заповед № ДК-02-ЮИР-64/31.03.2011 г. за премахване на незаконен строеж „Полумасивна сграда - пилчарник“, находящ се в поземлен имот № 40, селищно образувание местността „Батака“, землището на с. Твърдица, област Бургас, приведена в изпълнение на 10.07.2015 г. и с извършени от ДНСК разходи по премахването в размер на 1324,80 лева (хиляда триста двадесет и четири лева и осемдесет стотинки);
    3. Заповед № ДК-02-ЮИР-65/31.03.2011 г. за премахване на незаконен строеж „Второстепенна постройка“, находящ се в поземлен имот № 40, селищно образувание местността „Батака“, землището на с. Твърдица, област Бургас, приведена в изпълнение на 07.07.2015 г. и с извършени от ДНСК разходи по премахването в размер на 242,70 лева (двеста четиридесет и два лева и седемдесет стотинки).
    Плащането се извършва по следната банкова сметка на ДНСК:
   
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД. гр. София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
   
    Разходите са дължими от Вас на основание чл. 225, ал. 6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и на основание чл. 60, ал. 1 от Закона за наследството /ЗН/ във връзка с удостоверение за наследници от 07.07.2015 г. издадено от община Бургас, както следва:
    1. Янка Петрова - 1664,47 (хиляда шестстотин шестдесет и четири лева и четиридесет и седем стотинки), дължими на основание чл. 225, ал. 6 от ЗУТ и 554.83 (петстотин петдесет и четири лева и осемдесет и три стотинки ), дължими на основание чл. 60, ал. 1 от ЗН във връзка с удостоверение за наследници 07.07.2015 г.
    2. Вълчо Петров - 554,83 (петстотин петдесет и четири лева и осемдесет и три стотинки), дължими на основание чл. 60. ал. 1 от ЗН във връзка с удостоверение за наследници от 07.07.2015 г.
    3. Иван Петров - 554.83 (петстотин петдесет и четири лева и осемдесет и три стотинки), дължими на основание чл. 60, ал. 1 от ЗН във връзка с удостоверение за наследници от 07.07.2015 г.
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр. София, документ за внесената сума. След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност