За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


14.11.2019 г.

Изх. № ВН-1437-03-732 31.08.2018 г.

ДО
Д. И. И.
Ж. К. „М.“, БЛ. 151, ВХ. 2, ЕТ. 1,
АП. 26, ГР. В.
ДО
М. Р. И.
Ж. К. „М.“, БЛ. 151, ВХ. 2, ЕТ. 1,
АП. 26, ГР. В.

    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО И.,
    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН И.,

    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 10.06.2014 г. заповед № ДК-02-СИР-44/02.03.2010 г. на началника на РДНСК - Североизточен район за премахване на незаконен строеж „Разширение на балконите пред дневна, кухня и спалня на ап. 26 в блок 151“, находящ се в гр. Варна, с писмо изх. № ВН-1437-05-742/25.09.2014 г. ДНСК ви е поканила да платите дължимата от вас сума в размер на 624, 60 лева /шестстотин двадесет и четири лева и шестдесет стотинки/, представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж. До момента по сметката на ДНСК са постъпили плащания в размер на 570, 00 /петстотин и седемдесет/ лева.
    Във връзка с горното ДНСК ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото съобщение да внесете остатъка от дължимата сума в размер на 54, 60 лева /петдесет и четири лева и шестдесет стотинки/.
    Плащането се извършва по следната банкова сметка на ДНСК:
   
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД. гр. София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
   
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр. София, документ за внесената сума. След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност