За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


24.7.2019 г.

ПД-2301-00-225/15.01.2019

ДО В.П.К.
УЛ. „С.Г.Ф.“ № 32 ГР. П.
ДО Д.К.И.
УЛ. „С.Г.Ф.“ № 32 ГР. П.
ДО К.К.К.
УЛ. „Н.“ № 17 А ГР. Л.

    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,
    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН,
    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 20.08.2015г. заповед № РД-14-163/18.05.2005г. на Зам. - началника на Дирекция за национален строителен контрол, за премахване на извършения от Вашия наследодател - К. И. К. незаконен строеж, представляващ „Едноетажна жилищна сграда“, находящ се в имот пл. № 15, попадащ в кв. 4, по плана на Северна индустриална зона /СИЗ/, гр. Пловдив, с административен адрес: ул. „Северно от гара Филипово“ № 40, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото съобщение да внесете дължимата сума от 540,00 лева (петстотин и четиридесет лева), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912
    BIC UNCRBGSF
    Разходите са дължими от Вас на основание чл. 225, ал. 6 от Закона за устройство на територията във връзка с чл. 60, ал. 1 от Закона за наследството и Удостоверение за наследници изх. № 7177 от 04.12.2018г., при разпределяне на задължението, както следва:
    1. В. П. К. - 180,00 лева (сто и осемдесет лева);
    2. Д. К. И. - 180,00 лева (сто и осемдесет лева);
    3. К. К. К. - 180,00 лева (сто и осемдесет лева).
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев“ № 47, гр. София, документ за внесената сума. След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети принудителни действия за събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност