За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


9.7.2019 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г.

    Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
    Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Наредба № 2 от 31 юли 2003 г.) има за цел да приведе нейните разпоредби в съответствие с измененията и допълненията на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
    Предложеният проект е разработен и в изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.
    В проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. е предвидено и увеличаване на минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, които не са променяни от влизането в сила на наредбата през 2003 г.
   
        Проект на Наредба №2
        Мотиви към проекта
        Справка с приети и неприети предложения за резултатите от общественото обсъждане


   


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност