За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


11.11.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ №ГД-379/02.10.2019г.

ДО
С.С.М
С.М, УЛ ”Ц.С” №2
ОБЩИНА Г.Д
С.С.М
С.Д, УЛ ”Д. И С.” №013
ОБЩИНА Г.

    Уведомяваме Ви, за писмо изх. №БД-2102-04-057/27.09.2019г. на началника на ДНСК София и писмо изх. №ГД-379-01-235/01.10.2019г. на началника на РДНСК Благоевград за удължаване срока за принудителното изпълнение на Заповед №ДК-02-ЮЗР-443/04.10.2011г. на Началника на РДНСК Югозападен район за премахване на незаконен строеж ”Едноетажна постройка”, находящ се в улица между о.т. 5 и о.т.6 и поземлен имот №013004, местност „Кокошката”, землище на с. Мосомище, община Гоце Делчев.

    Срокът за принудителното премахване на строежа е удължен до 17,30часа на 31.12.2020г.

    Със съдържанието на писмо изх. №БД-2102-04-057/27.09.2019г. на началника на ДНСК София и писмо изх. №ГД-379-01-235/01.10.2019г. на началника РО НСК Благоевград може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол” /РО НСК/ Благоевград при РДНСК Югозападен район с адрес гр.Благоевград, ул.”Иван Михайлов”№49.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност