За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


28.10.2019 г.

Обучение по CAF в Дирекция за национален строителен контрол    От 25 до 27-ми септември 2019 г. служители от ДНСК се обучаваха по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ Проекта е с обща продължителност 18 месеца (01.07.2019 г. -31.12.2020 г.) и е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
    Цел на проекта е въвеждане на културата на „съвършенство“ и принципите на цялостно управление на качеството в публичния сектор, посредством изграждане и развитие на капацитета на държавните служители, чрез внедряване на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация. Общата рамка за оценка CAF 2013 е аналитичен инструмент с пълен организационен обхват, част от системата за управление на качеството, прилаган в съответствие със спецификата на дейността на администрацията и потребностите на заинтересованите страни, насочен към гарантиране на постигането на стратегическите цели чрез подобрена ефективност и ефикасност на работата.
    Наред с това, проектът цели и повишаване на информираността относно ползите по европейския модел, както и прилагане на Националните правила за външна обратна връзка.
    ДНСК е избрана за участие от втората вълна от 32 администрации в страната, които ще получат подкрепа в процеса по внедряване на модела от ИПА
    Проектът на ИПА предвижда изпълнението на комплекс от взаимосвързани и допълващи се дейности по внедряване на този инструмент за цялостно управление на качеството в публичната администрация и провеждане на мащабна кампания за неговото популяризиране сред българските институции и организации.

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност