За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


11.2.2019 г.

Изх. № БС-5035-00-578/13.02.2017г.

ДО О.О.И.
УЛ. „Х.“№3 С. С., ОБЩИНА Ц.

    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 30.11.2016г. заповед № ДК-02-ЮИР-22/27.07.2015г. на началника на РДНСК Югоизточен район за премахване на незаконен строеж „Балкон“, към трети жилищен етаж, изграден на кота +5,6м. от нивото на уличния тротоар, находящ се в апартамент № 14 на трети етаж в сграда с идентификатор 66528.501.380.1, намираща се в ПИ: 66528.501.380 (УПИ II, кв. 44) по кадастрална карта (КК) на с. Синеморец, общ. Царево, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото съобщение да внесете дължимата сума от 1328, 40 лева (хиляда триста двадесет и осем лева и четиридесет стотинки), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912
    BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. Христо Ботев № 47, гр. София, документ за внесената сума. След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети принудителни действия за събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност