За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


14.3.2019 г.

ДО Н. П. Б.

Ж.К. „Л“ УЛ. * № *
ГР. С.

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН Б.,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 28.08.2015г., заповед № ДК-02-СО-164/10.11.2008г. на началника на Столична РДНСК, за премахване на извършения от Вас незаконен строеж: „Масивна ограда и масивна постройка /гараж/“, находящ се в УПИ XX - 322 и XXI - 321, кв. 34А, м.ж.к. „Люлин - 8 м.р.“ по плана на гр. София, с административен адрес: ж.к. „Люлин - 8. м.р.“, ул. „339“ №3 и №1, Район „Люлин“, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото писмо, да внесете дължимата сума от 790, 72 лв. (седемстотин и деветдесет лева и седемдесет и две стотинки), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл. 225, ал. 6 от Закона за устройство на територията, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК в тази връзка.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност