За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


11.2.2019 г.

Изх. № СО-2780-02-321/16.05.2016г.

ДО Б.Д.М.
Ж.К. „Д.“ №27, ВХ. А, ЕТ. 3, АП. 6 ГР. С.

    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 29.02.2016г. заповед № ДК-02-ЮЗР-547/30.11.2011г. на началника на РДНСК Югозападен район за премахване на извършения от Вашия наследодател - В.К.М. незаконен строеж „Ограда“, находящ се в УПИ VI-199, кв. 34, м. „с. Мрамор“ с административен адрес: с, Мрамор, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 45, Район „Връбница“ - СО, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото съобщение да внесете дължимата сума от 751, 68 лева (седемстотин петдесет и един лева и шестдесет и осем стотинки), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912
    BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. Христо Ботев № 47, гр. София, документ за внесената сума. След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети принудителни действия за събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност