За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


11.2.2019 г.

Изх. № СФ-3682-02-843/17.06.2016

ДО K.K.K.
УЛ. „М.Г.“ №4, ЕТ. 6, АП. 17, ГР. С.
ДО Г.К.К.
С. И., ОБЩИНА С.
ДО Б.К.К.
С. И., ОБЩИНА С.
ДО Д.К.П.
УЛ. „П.С.“ №5, ГР. Д.

    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 19.04.2016г. заповед № ДК-02-ЮЗР-479/23.11.2012г. на началника на РДНСК Югозападен район за премахване на извършения от Вашия наследодател - С.К.К. незаконен строеж „Жилищна сграда”, находящ се в поземлен имот № 101029 в землището на с. Извор, Община Сливница, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото съобщение да внесете дължимата сума от 2415, 60 лева (две хиляди четиристотин и петнадесет лева и шестдесет стотинки), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912
    BIC UNCRBGSF
    Разходите са дължими от вас на основание чл. 60, ал. 1 от Закона за наследството във връзка с удостоверение за наследници № 51/03.07.2012г. и удостоверение за наследници №52/03.07.2012г., издадени от кметство Извор, при разпределяне на задължението съгласно наследствените дялове, както следва:
    1. К.К.К. - 603, 90 лева (шестстотин и три лева и деветдесет стотинки);
    2. Г.К.К. - 603, 90 лева (шестстотин и три лева и деветдесет стотинки);
    3. Б.К.К. - 603, 90 лева (шестстотин и три лева и деветдесет стотинки);
    4. Д.К.П. - 603, 90 лева (шестстотин и три лева и деветдесет стотинки);
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. Христо Ботев № 47, гр. София, документ за внесената сума. След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети принудителни действия за събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност