За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


25.3.2019 г.

Изх. № БС-842-02-805/14.07.2017

ДО
П. М. С.
УЛ. „*******“ №*
КВ. „*******“
ГР. Б.
ДО
А. М. С.
УЛ. „*******“ №*
КВ. „*******“
ГР. Б.

    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО С.,
    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН С.,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 10.05.2017г. заповед № ДК-02-ЮИР-18/27.07.2015г., издадена от Началника на РДНСК-ЮИР за премахване на извършен от Вас незаконен строеж: „Допълващо застрояване - лятна кухня с баня и тоалетна“, находящ се в УПИ VII - 124, кв. 8, бивш п-л I, кв. 52, кв. „Победа“, гр. Бургас с административен адрес: ул. „Резвая“ № 26, кв. „Победа“, гр. Бургас, ДНСК Ви кани в тридесет дневен срок от публикуване на настоящото съобщение да внесете дължимата сума от 1365,96 лева /хиляда триста шестдесет и пет лева и деветдесет и шест стотинки/, представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл. 225, ал. 6 и ал. 7 от Закона за устройство на територията, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр. София, документ за внесената сума. След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност