За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


9.6.2020 г.

Изх. № СО-2677-01-092/16.03.2020г.

ДО НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ
ГР. СОФИЯ

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 08.12.2015 г. заповед № ДК-02-СО-63/06.08.2009 г. на началника на Столична РДНСК, за премахване на извършен от Вас незаконен строеж: „Триетажна жилищна сграда с к.к. 10,00м“, находяща се в урегулиран поземлен имот представляващ п. XIV - 269, кв. 856, м.„Триъгълника“ по плана на гр. София, с административен адрес: гр. София, ул. „Захари Стоянов“ № 2, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото писмо да внесете дължимата сума съгласно протокол № 5/08.12.2015 г., изготвен на основание чл. 15, ал. 1 от Наредба № 13 от 23 юли 2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол, в размер на 1399,20лв. (хиляда триста деветдесет и девет лева и двадесет стотинки), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл. 225, ал. 6 от Закона за устройство на територията, по сметката на ДНСК в „Уникредит Булбанк“ АД, гр. София, клон Батенберг:
    IBAN BG92UNCR96603119858912
    BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр. София, документ за внесената сума. След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност