За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


29.6.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ № ДК-19-Вр-2 / 26.06.2020г.

ДО
„АРИЕЛ - ТН“ ЕООД
УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ №91
3100 - ГР. МЕЗДРА
ДО
„ИНЕРТСТРОЙ КАЛЕТО“ АД
УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ №105
3100 - ГР. МЕЗДРА

    Уведомяваме Ви, че със Заповед № ДК-19-Вр-2 / 29.05.2020г., издадена от Начланика на Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) - Враца на основание чл. 178, ал. 5 от ЗУТ от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е забранено ползването на „Инсталация за производство на пиво“, представляваща част от строеж "Сграда със смесено предназначение и подземен паркинг-ІІ ри етап Корпус А (по СК) между оси 1 и 9", находящ се в у.п.и. ІІ, кв. 85 по плана на гр.Мездра ( п.и. с идентификатор 47714.500.1277 по КК на гр. Мездра) и Заповед № ДК-09-Вр-1/29.05.2020г. издадена от Началника на РДНСК - Враца на основание чл. 178, ал. 5 от ЗУТ за забрана ползването на „Инсталация за производство на пиво“, представляваща част от строеж "Сграда със смесено предназначение и подземен паркинг-ІІ ри етап Корпус А (по СК) между оси 1 и 9", находящ се в у.п.и. ІІ, кв. 85 по плана на гр.Мездра ( п.и. с идентификатор 47714.500.1277 по КК на гр. Мездра).
    Със съдържанието на заповедта можете да се запознаете в РДНСК - Враца на адрес: гр. Враца, ул.”Христо Ботев” № 46, ет. 4 в 7-дневен срок, считано от датата на настоящото съобщение. Жалби срещу заповедта могат да бъдат подавани в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Административен съд - Враца, чрез органа, който я е издал.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност