За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


25.6.2020 г.

Изх. № ПК-2299-02-049 10.06.2020 г.

ДО „ПАЛАВРА“ ЕООД,
ЕИК 130431491,
С УПРАВИТЕЛИ
П. Е. К. и Е. П. К.
УЛ. „ЛАЙОШ КОШУТ“ № 51, ЕТ. 6,
АП. АТЕЛИЕ № 1,
РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“ - СО,
ГР. СОФИЯ 1612

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
   
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 05.10.2015 г. заповед № ДК-02-ЮЗР-154/28.04.20011 г. на началника на РДНСК - Югозападен район, за премахване на извършен от вас незаконен строеж „Масивна надстройка на масивна сграда /семеен хотел/“, находящ се в поземлен имот № 12064, местност „Селимица“ при „Егреко-Вировете“, с. Кладница, община Перник, ДНСК ви кани в тридесетдневен срок от получаване на настоящото писмо да внесете дължимата сума в размер на 26194,02 лв. (двадесет и шест хиляди сто деветдесет и четири лева и две стотинки), представляваща разходи по принудително премахването на посочения незаконен строеж, дължими от вас на основание чл. 225, ал. 6 от Закона за устройство на територията, по сметката на ДНСК в „Уникредит Булбанк“ АД, гр. София, клон Батенберг:
    IBAN BG92UNCR96603119858912
    BIC UNCRBGSF
   
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр. София, документ за внесената сума.
    След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност