За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


15.5.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Покана за доброволно плащане на влязло в сила Наказателно постановление
ДО „ГЕОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ СОФИЯ“ ЕООД
ЕИК: 203150110, УЛ. „КОСТА ЛУЛЧУВ“ № 58А
ГР. СОФИЯ

    Уведомяваме Ви, че във връзка с издадено и влязло в сила Наказателно постановление № ПЗ-29-ДНСК-151/16.11.2017г. на Заместник-началника на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК), с което на „ГЕОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ СОФИЯ“ ЕООД е наложена имуществена санкция в полза на Държавния бюджет в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, Ви се отправя покана за доброволно плащане. Със съдържанието на поканата можете да се запознаете в Централно управление на ДНСК в 14 (четиринадесет)-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.
    След изтичане на посочения в съобщението срок, при неявяване от Ваша страна поканата за доброволно плащане ще бъде приложена по преписката и ще се счита за редовно връчена на основание чл.32, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), а ДНСК ще изпрати наказателното постановление в Национална агенция за приходите за принудително събиране на наложената имуществена санкция в полза на Държавния бюджет по реда на ДОПК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност