За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


24.1.2019 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол

    С предложения проект на Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) се оптимизира структурата и числеността на административните звена в дирекцията, прецизират се техните функционални характеристики и се преодоляват дублиращи функции. Функциите на административните звена са основно преразгледани, систематизирани и по-добре дефинирани.
    С проекта на Устройствен правилник, администрацията на ДНСК е структурирана в три дирекции и в една главна дирекция, с 28 регионални дирекции за национален строителен контрол (РДНСК). Общата администрация е структурирана в дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“ и дирекция „Правна“. Преструктурирана е и специализираната администрация, като се създава главна дирекция „Строителен контрол“ и дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“. Съществуващите към настоящия момент шест РДНСК, които включват 28 регионални отдела „Национален строителен контрол“ се преструктурират в 28 РДНСК към главната дирекция.

Проект на ПМС

Доклад към проект на ПМС

Становище на д. Модернизация на администрацията

Проект на УП на ДНСК

ЧПОВ към проект на УП на ДНСК


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност