За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


19.10.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ № ВТ-329/25.09.2018 г.

До : В. С. С., живуща в гр.В., Област Р., с постоянен адрес: гр.В., ул., ***№ ***

    Уведомяваме Ви, че във връзка с влязло в сила определение №2/01.02.2018г. по адм. дело №461 по описа за 2017г. на Административен съд-Русе сте осъдени да заплатите 100 лв.за направени по делото разноски. В тази връзка е издадена покана за доброволно изпълнение изх.№Р-35-00-094/30.03.2018г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол-Северен централен район.
    Предвид гореизложеното Ви каним в 30-дневен срок от получаване на настоящата покана да заплатите сумата 100 лв. - разноски по делото по банковата сметка на ДНСК-ЦУ в „УниКредит Булбанк” АД-клон Батенберг IBAN BG92UNCR96603119858912
    SWIFT BIC код на „УниКредит Булбанк” UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в РО НСК Русе, документ за внесената сума. След този срок, при неплащане от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със всички разходи, извършени в тази връзка- разноски за изпълнително производство и допълнително юрисконсултско възнаграждение.
   
    Със съдържанието на поканата може да се запознаете в РО НСК - Русе, на адрес: гр.Русе, ул.,,Отец Паисий” № 5, ет.4 - телефон 082-820-267.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност