За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


10.4.2017 г.

Изх. № М-2996-05-220/18.11.2016г.

ДО СВЕТОСЛАВА ЦВЕТАНОВА ГОЧЕВА
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №6, ЕТ.4, АП.412
ОБЛАСТ МОНТАНА, ГР. ЛОМ

    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГОЧЕВА,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 20.04.2016г., заповед № РД-14-1105/16.06.2006г. на зам.-началника на ДНСК за премахване на извършения от Вас незаконен строеж, представляващ „Надстройка на съществуваща пристройка“ към двуетажна жилищна сграда в УПИ XIV-919, кв.39 по плана на гр. Лом, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото съобщение, да внесете дължимата сума от 480, 53 лв. (четиристотин и осемдесет лева и петдесет и три стотинки), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл.225, ал. 6 от Закона за устройство на територията, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност