За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


6.4.2017 г.

Изх. № РС-677-01-802/15.04.2016г.

ДО ПАВЛИНА КИРИЛОВА ПЕТКОВА
УЛ. „ЛЮЛЯК“ № 19, ГР. РУСЕ

    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 14.01.2016г., заповед № РД-02-СЦР-110/ 22.10.2012г. на Началника на РДНСК - СЦР, за премахване на извършен от Вас незаконен строеж: „Лека ограда“, находящ се в поземлен имот /ПИ/ № 2008, кв.430 по плана на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, и терен общинска собственост /ул. „Люляк“ - тупик/, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Люляк“ №19, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото съобщение, да внесете дължимата сума от 318, 60 лв. (триста и осемнадесет лева и шестдесет стотинки), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл.225, ал. 6 от Закона за устройство на територията, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност