За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


29.5.2017 г.

Изх. №ПЗ-5097-05-861/23.12.2016г.

ДО СТОЯН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
УЛ. „ПЕТДЕСЕТА“ №7А, С. ИВАЙЛО
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 15.08.2012г., заповед №ДК-02-ПЗ-32/10.09.2009г. на началника на РДНСК - Пазарджик, за премахване на извършен от Вас незаконен строеж: „Жилищна сграда“ в УПИ VI-общ.,кв. 62 по плана на с. Ивайло, общ. Пазарджик, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от получаване на настоящото писмо, да внесете дължимата сума от 420.00лв. (четиристотин и двадесет лева), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл.225, ал.6 от Закона за устройство на територията, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност