За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


23.5.2017 г.

Изх. № БД-1530-05-018/09.11.2016г.

ДО ОЛЕГ ВАНГЕЛОВ БРАШНАРОВ
УЛ. „КОЧО МАВРОДИЕВ“ № 6
ГР. ПЕТРИЧ

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БРАШНАРОВ,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 28.06.2016г. заповед № ДК-02-ЮЗР-03/09.01.2012г. на началника на РДНСК Югозападен район за премахване на извършения от Вас незаконен строеж „Канализационно отклонение за две жилищни сгради в УПИ XI“ с трасе преминаващо през урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI -2798, УПИ VII, УПИ VIII, кв. 154 по плана на гр. Петрич, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото съобщение да внесете дължимата сума от 153,36 лева (сто петдесет и три лева и тридесет и шест стотинки), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912
    BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. Христо Ботев № 47, гр. София, документ за внесената сума. След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети принудителни действия за събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност