За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


25.6.2015 г.

Изх. № ВН-1438-02-075/17.03.2015

ДО ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ
УЛ. „Д-Р СЕЛИМЕНСКИ“ № 105, ГР. ВАРНА
ДО ГИНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
УЛ. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ № 27
ГР. БАЛЧИК, ОБЛАСТ ДОБРИЧ

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,
    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХРИСТОВА,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 08.12.2014г. заповед № ДК-02-СИР-198/23.11.2012г. на началника на РДНСК Североизточен район за премахване на извършения от Вас незаконен строеж, представляващ „Полумасивна постройка“, находящ се в гр. Варна, СО „Ментеше“, район „Вл. Варненчик“, ПИ 949, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящата покана да внесете дължимата сума от 408,00 лева (четиристотин и осем лева), представляваща разходи по премахване на посочения незаконен строеж, дължими от вас на основание чл. 225, ал. 6 от Закона за устройство на територията, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. Христо Ботев № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неплащане от Ваша страна, ще бъдат предприети принудителни действия за събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК в тази връзка.
   
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност