За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


24.9.2021 г.

ОБЯВА за провеждане на търг с тайно наддаване
за отдаване под наем на части от недвижим имот - публична държавна собственост

    Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, на основание чл. 44 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост и Заповед № РД-13-245/23.09.2021 г. на Началника на Дирекция за национален строителен контрол,
    ОБЯВЯВА ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот - публична държавна собственост, на обща площ от 2,00 (два) кв. метра на VIII (осми) етаж в сградата на ДНСК, находяща се в гр. София, Район „Красно село”, местност „Еврейски гробища“, кв. 298, п-л I, бул. „Христо Ботев” № 47, за инсталиране и експлоатация на 1 (един) брой вендинг автомат за продажба на топли напитки и 1 (един) брой комбиниран вендинг автомат за продажба на студени напитки и пакетирани изделия.
    Срок на наемното правоотношение - две години.
    Начална месечна наемна цена - 50,00 лв. (петдесет лева ), без включен ДДС, определена съгласно чл. 41 от ППЗДС.
    Депозитът за участие в търга е в размер на 25,00 лв. (двадесет и пет лева) и се превежда по следната банкова сметка на ДНСК в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София, клон Батенберг, IBAN BG40UNCR96603319858910, BIC UNCRBGSF.
    Тръжната документация е безплатна и може да бъде изтеглена от интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол- www.dnsk.mrrb.government.bg или да бъде получeна в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, находящ се на партерния етаж в сградата на ДНСК на бул. „Христо Ботев“ № 47 в гр. София, от датата на публикуване на обявата за търга, до изтичане срока за подаване на заявления за участие, срещу представен документ за платен депозит за участие.
    Заявления за участие се приемат всеки работен ден в интервалите от 09,00 до 17,30 ч., в срок до 29.10.2021 г. включително, в ЦАО - партер, в сградата на ДНСК на горепосочения адрес.
    Оглед на площите се извършва всеки работен ден след предварително записване на тел. 02/9159 154 с лице за контакт Виктор Ангелов.
    Търгът ще се проведе на 02.11.2021 г., от 14,00 ч., в сградата на ДНСК.
   
    Приложения
    Заповед

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност