За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


16.7.2021 г.

Началникът на ДНСК към главните архитекти на общините: Не сме санкциониращ орган - питайте и се консултирайте с нас

    Началникът на ДНСК арх. Влади Калинов беше основен панелист в дискусия под заглавие: „Какво и как да се подобри във взаимодействието между ДНСК, общините и строителния надзор?“. Заедно с него участва и ръководството на Българската асоциация на архитектите и консултантите /БААИК/. Разговорът се проведе в рамките на 9-та Национална среща на главните архитекти и специалистите по териториално развитие от общините, която се организира от Националното сдружение на общините в Република България.
    В дискусията активно се включи и министър Виолета Комитова, която сподели впечатления за разнопосочните тълкувания на експертни съвети по устройство развитие на територията, дори в различни райони на една община. Тя призова гилдията за по-активна работа в мрежа и споделяне на казуси, които биха представлявали професионален интерес за по-широк кръг специалисти. Министър Комитова апелира НСОРБ да обмисли създаването на платформа за обмен на идеи и практики, свързани с инвестиционните процеси и устройственото планиране. Началникът на ДНСК предложи НСОРБ да модерира този процес и представи подробен анализ на най-често срещаните пречки, съпътстващи инвестиционния процес. Основният проблем, според арх. Калинов, се корени в устройственото планиране и припомни, че параметрите, заложени в този стратегически документ, са от ключово значение за развитието на общините. Устройствените планове следва да са неделима част от цялостната концепция за развитие на общината, заложена в планове за развитие, секторни стратегии и програми за управление. „Моят извод, след направения анализ е, че УП не се разбират от хора, които не са изкушени в професията. Всеки от нас разчита детайлно този тип документи, но за обществото, заложеното в един устройствен план, остава неясно“ - подчерта началникът на ДНСК и отбеляза, че това неразбиране изостря отношенията между инвеститори, граждани и инситуции. Той изтъкна необходимостта всеки устройствен план да бъде възприет от обществото още преди да е започнал даден инвестиционен процес.
    Арх. Калинов обърна внимание на нуждата от по-адекватна комуникация при провеждане на обществените обсъждания. „Хората разбират, че нещо ще се строи, едва когато дойдат багерите“ - илюстрира началникът на ДНСК, който отбеляза, че възникването на обществено недоволство по повод отделни строителни обекти или намерения, води до разколебаване на инвеститорите. По думите му „Прогнозируемостта е от изключително значение за мащабни проекти, които се реализират в продължителен период от време.“
    „ДНСК е открита за обсъждания, съдействие и коментари с главните архитекти и общинските администрации във всички етапи на инвестиционния процес“, подчерта пред участниците във форума ръководителят на институцията. Арх Калинов изтъкна, че диалогът е единственият път за преодоляване на затрудненията, възникнали в резултат на динамичните процеси на развитие на населените места. Един от най-сериозните и често повтарящи се пропуски е проектирането „на парче“, което според него, съсипва градовете. Съществуваща йерархия в устройственото планиране - национално, регионално, общинско и в това е основната обществена отговорност на главните архитекти. „У нас процесът е обърнат, като приоритетите са неясни, а при наличието на някакви средства или еврофинансиране, се започва проектиране, информиране и изграждане в кратки срокове и с не особено удовлетворяващо обществото качество.“ каза арх. Калинов и сподели, че се създава лоша практика, при която криворазбрано стимулиране на бизнеса принуждава общините да правят компромиси с устройственото си планиране. Той даде пример често срещана практика, при която предприемач след като е закупил терен, решава да промени предназначението му, за да инвестира. Необходима е ясна концепция кои са зоните за различните по тип инвестиции, а планирането на бъдещото строителство да следва възприетата от местната общност представа за развитие. Така се създава прогнозируемост на средата, подчерта арх. Калинов и обърна внимание на своите колеги, че кратките срокове за съгласуване не облекчават инвеститорите, те влияят зле на качеството на проектирането и строителството. Прозрачността и добрата информираност са значително по-ценни за подобряване на бизнес климата.
    Участници в дискусията изразиха и мнение, че експертните съвети към общините, следва да поемат пълноценно своите функции и в решенията си да не подценяват компонента „целесъобразност“ за даден инвестиционен проект, по който се произнасят. Арх. Калинов призова за спазване на изискванията за съответствие на отделните части на инвестиционните проекти и за спазване на ограниченията за издаване на разрешения за строеж от страна на главните архитекти. Той обяви, че ДНСК вече ще изисква от общините в електронен вид пълния пакет документи, на база на които издават разрешение за строеж и документацията за въвеждане в експлоатация. Целта е освен улесняване на документооборота, но и за прецизното осъществяване на текущ и последващ контрол.

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност