За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


30.11.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО „МУЛТИ“ БИЛД“ ЕООД

ЕИК: 175444170, Ж.К. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
УЛ. МИР, №17, ЕТ.2, АП. 6, ГР. ВАРНА, П.К. 9000

Относно: Покана за доброволно плащане на влязло в сила Наказателно постановление.

    Уведомяваме Ви, че във връзка с издадено и влязло в сила Наказателно постановление № ВН-35-ДНСК-46/02.07.2020г. на заместник - началника на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, с което на „МУЛТИ БИЛД“ ЕООД е наложена имуществена санкция в полза на Държавния бюджет в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева и 80 /осемдесет/ лева юрисконсултско възнаграждение, Ви се отправя покана за доброволно плащане. Със съдържанието на поканата можете да се запознаете в Централно управление на ДНСК в 14 (четиринадесет)-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.
    След изтичане на посочения в съобщението срок, при неявяване от Ваша страна поканата за доброволно плащане ще бъде приложена по преписката и ще се счита за редовно връчена на основание чл.32, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), а ДНСК ще изпрати наказателното постановление в Национална агенция за приходите за принудително събиране на наложената имуществена санкция в полза на Държавния бюджет по реда на ДОПК.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност