За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


27.7.2015 г.

Изх. № Х-2815-02-929/23.04.2015г

ДО СТЕФАН МАРИНОВ ИВАНОВ
УЛ „АКАЦИЯ“№4, ГР. ХАСКОВО

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 16.02.2015г., заповед № ДК-02-ЮЦР-49/25.02.2011г. на началника на РДНСК ЮЦР, за премахване на извършения от Вас незаконен строеж: „Жилищна сграда“, с идентификатор 77195.726.218.65 в ПИ 77195.726.218 по КК на гр.Хасково, ул.“Акация“№4 /УПИ I-за ОЖС, кв.60 по плана на гр.Хасково/, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото съобщение, да внесете дължимата сума от 288,00 лв. (двеста осемдесет и осем лева), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл. 225, ал. 6 от Закона за устройство на територията, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неплащане от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК в тази връзка.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност