За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


29.7.2015 г.

ДО

„ИБЕРДРОЛА ИНМОБИЛИАРИЯ РИЪЛ
ЕСТЕЙТ ИНВЕСТМЪНТС“ ЕООД
БУЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ № 14, ЕТ.1
РАЙОН „СРЕДЕЦ“, П.К. 1000
ГР. СОФИЯ

    СЪОБЩЕНИЕ
   
    Относно: Протести №№ 4685/15 от 16.06.2015г., 5649/15 от 17.07.2015г. и 5686/15 от 17.07.2015г. на прокурор от Окръжна прокуратура Бургас срещу издадени от главния архитект на община Царево разрешения за строеж №№ 109/09.10.2012г., 25/19.02.2009г. и 110/09.10.2012г.
   
    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
   
    Във връзка със съобщени Ви с вх.№№ II/1141, II/1142 и II/1143 от 29.07.2015г., протести №№ 4685/15 от 16.06.2015г., 5649/15 от 17.07.2015г. и 5686/15 от 17.07.2015г. на прокурор от Окръжна прокуратура Бургас срещу издадени от главния архитект на община Царево разрешения за строеж №№ 109/09.10.2012г., 25/19.02.2009г. и 110/09.10.2012г., Ви уведомяваме, че имате възможност да подадете възражения или да изразите становища по образуваните административни производства по чл.216 от ЗУТ, в срок до 31.07.2015г. /включително/ в деловодството на Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ Югоизточен район, на адрес: гр.Бургас, бул.“Стефан Стамболов“№ 120, ет.5 или в деловодството на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, на адрес: гр.София, бул.“Христо Ботев“№ 47.
    За горните обстоятелства сте уведомени и с писма изх.№№ ЮИР-Б-151-00-555/29.07.2015г., ЮИР-Б-185-00-553/29.07.2015г. и ЮИР-Б-186-00-554/29.07.2015г. на РДНСК Югоизточен район, съобщени Ви с вх.№№ II/1147, II/1145 и II/1146 от 29.07.2015г.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност