За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


30.7.2015 г.

Изх. № СЛ-1923-03-00/27.04.2015

ДО СЛАВ ГЕОРГИЕВ КЮЧУКОВ
УЛ. „ПЕЙО ЯВОРОВ“ № 92 КВ. НОВО СЕЛО, ГР. СЛИВЕН

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЮЧУКОВ,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 16.02.2015г., заповед № ДК-02-ЮИР-33/22.02.2011г. на началника на РДНСК - Югоизточен район за премахване на извършен от Вас незаконен строеж: „Жилищна сграда“, находящ се УПИ XVI - 6361, кв. 363 по плана на кв. „Ново Село“ на гр. Сливен, е административен адрес ул. „Пейо Яворов“ № 92, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуването на настоящото съобщение, да внесете дължимата сума от 1003,66 лв. (хиляда и три лева и шестдесет и шест стотинки), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл. 225, ал. 6 от Закона за устройство на територията, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 В1С UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр. София, документ за внесената сума. След този срок, при неплащане от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК в тази връзка.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност