За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


13.8.2015 г.

Изх. № ПЗ-2759-00-782/26.01.2015г.

ДО АДРИАНА РАНГЕЛОВА ЮНАКОВА
УЛ. „ПИРИН“ № 31, ГР. ПЕЩЕРА
ДО МАРИЯ РАНГЕЛОВА ЮНАКОВА
УЛ. „ПИРИН“ № 31, ГР. ПЕЩЕРА
ДО МАРГАРИТА ИЛИЕВА ЮНАКОВА
УЛ.„ПИРИН“ № 31, ГР. ПЕЩЕРА
ДО ФАНЯ РАНГЕЛОВА ПЕТРОВА
УЛ. „БРЕГАЛНИЦА“ № 2, ГР. ПЕЩЕРА
ДО СТЕФАН РАНГЕЛОВ ЮНАКОВ
УЛ. „ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА“ № 31, ГР. ПЕЩЕРА
ДО НАТАЛИЯ РАНГЕЛОВА МИШЕВА
УЛ. „РОДОПА“ № 20, ГР. ПЕЩЕРА

    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 17.10.2014г. заповед № ДК-02-ЮЦР-70/13.02.2012г. на началника на РДНСК Южен централен район за премахване на извършения от Вашия наследодател незаконен строеж, представляващ „Масивна сграда“, находящ се в УПИ III-2714, 2687, 2688, кв. 171 по плана на гр. Пещера, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото съобщение да внесете дължимата сума от 451,90 лева (четиристотин петдесет и един лева и деветдесет стотинки), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, дължими от вас на основание чл. 225, ал. 6 от Закона за устройство на територията във връзка с чл. 60, ал. 1 от Закона за наследството по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. Христо Ботев № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неплащане от Ваша страна, ще бъдат предприети принудителни действия за събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК в тази връзка.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност