За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


3.8.2015 г.

Изх. № СО-2825-03-184/04.05.2015г.

ДО
ЗДРАВКО ЯНКОВ ПАСКАЛЕВ
Ж.К. „БЪКСТОН“, БЛ. 6, ВХ. А, ЕТ. 2, АП. 3
ГР. СОФИЯ

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАСКАЛЕВ,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 10.02.2015г. заповед № ДК-02-ЮЗР-34/11.10.2010г. на началника на РДНСК Югозападен район за премахване на извършения от Вас незаконен строеж, представляващ „Двуетажна жилищна сграда“, находяща се в п.и. № 226, кв. 2, по плана на гр. София, м. НПЗ „Запад Люлин - подзона Орион“, Район „Връбница“, с административен адрес ул. „23 Декември“ № 6, гр. София, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото съобщение да внесете дължимата сума от 3577,34 лева (три хиляди петстотин седемдесет и седем лева и тридесет и четири стотинки), представляваща разходи по премахване на посочения незаконен строеж, дължими от вас на основание чл. 225, ал. 6 от Закона за устройство на територията, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. Христо Ботев № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неплащане от Ваша страна, ще бъдат предприети принудителни действия за събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК в тази връзка.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност