За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


18.8.2015 г.

Изх. № КН-534-07-663/22.12.2014г.

ДО
ЮЛИАНА МЕТОДИЕВА АТАНАСОВА
УЛ. „ СПОРТЕЛА“, № 122
ГР. РИЛА

    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АТАНАСОВА,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 25.09.2014г., заповед № ДК-02-ЮЗР-338/03.08.2011г. на началника на РДНСК - Югозападен район, за премахване на извършения от Вас незаконен строеж: „Масивна ограда“, извършен в улица с о.т. 379-366-357, към УПИ XII-1000, кв. 92 по плана на гр. Рила, с административен адрес ул.“Спортела“ № 122, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото съобщение, да внесете дължимата сума от 396,00 лв. (триста деветдесет и шест лева), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл. 225, ал. 6 от Закона за устройство на територията, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неплащане от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК в тази връзка.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност