За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Процедура за приемане, обработка и отговор на жалби и запитвания
Процедура за приемане, обработка и отговор на жалби и запитвания

Дейност, свързана с контрола върху строителните книжа

На административен контрол подлежат следните строителни книжа, издадени от главния архитект на Общината /Района/:

  • разрешение за строеж, заедно със съгласувани и одобрени инвестиционни проекти;
  • акт за узаконяване.
На контрол подлежат и отказите на главния архитект на Общината /Района/ за:
  • съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти;
  • издаване на разрешение за строеж;
  • издаване акт за узаконяване.

В обхвата на този контрол не е включен протоколът за определяне на строителна линия и ниво.

Разрешенията за строеж, актовете за узаконяване, отказите за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект, отказите от издаване разрешение за строеж, и от издаване на акт за узаконяване на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и на областния управител не подлежат на административен контрол. Те могат да се обжалват пред Върховния административен съд.

Инвестиционните проекти и разрешенията за строеж, които са част от комплексния проект за инвестиционна инициатива също не подлежат на административен контрол. Те могат да се обжалват пред окръжния съд по местонахождение на имота, а за София - пред Софийски градски съд.

Компетентен да се произнесе по строителните книжа, одобрени или издадени от главния архитект, на общината/района/ е Началникът на Регионалната дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/, в териториалния обхват на която е актът на главния архитект.

Производство срещу изброените актове се образува въз основа на постъпила писмена За PDF документи жалба. Жалбата се подава чрез съответната Община/Район до началника на РДНСК. Жалбата спира изпълнението на обжалвания акт.

Жалбата трябва да изхожда от заинтересувано лице, да съдържа трите имена, ЕГН и адрес на жалбоподателя, точно посочване на обжалвания акт и да е подадена в 14- дневен срок от уведомяването.

Когато е необходимо, началникът на РДНСК може да изиска документи, които да доказват че жалбоподателят е заинтересовано лице или друга информация, необходима за разглеждане на жалбата. На жалбоподателя писмено се посочва какво е необходимо да представи и му се дава подходящ срок за това. Ако исканите документи не бъдат представени, законосъобразността на строителните книжа не се разглежда и производството се прекратява.

Началникът на РДНСК събира всички допустими по Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ доказателства, необходими за правилното изясняване на случая. Може да бъде изискано от жалбоподателя или от другите заинтересовани страни представянето на доказателства, които не могат да се набавят от РДНСК или набавянето им би представлявало изключителна трудност.

След като се изяснят всички факти и обстоятелства от значение за случая, Началникът на РДНСК се произнася с мотивирана заповед.

Произнасянето следва да бъде направено в 15-дневен срок от постъпването на жалбата.

С мотивираната заповед може да се отмени изцяло или отчасти обжалвания акт, или да се отхвърли жалбата като бъдат оставени в сила строителните книжа. Строителните книжа могат да бъдат отменяни само по законосъобразност.

В този срок не се включва времето, дадено на жалбоподателя за предоставяне на изисканите от началника на РДНСК документи и допълнителна информация.

Мотивираната заповед се съобщава на всички заинтересовани. Тя подлежи на обжалване пред окръжения съд по местонахождение на имота. Заповедите на началника на Столична РДНСК, подлежат на обжалване пред Софийски градски съд. Жалбата се подава в 14-дневен срок от съобщаването на заповедта.

Издадените разрешения за строеж заедно с одобрените инвестиционни проекти, както и разрешенията за строеж в случаите, в които не се изисква одобряване на инвестиционни проекти, могат да се отменят само по законосъобразност и при служебна проверка от органите на Дирекцията за национален строителен контрол в 7-дневен срок от уведомяването им.

Влезлите в сила разрешения за строеж не подлежат на отмяна.


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност