За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


20.12.2012 г.

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Наименование на поръчката:
„Предоставяне на цифрови фиксирани услуги по стандарт TDM и мобилни телефонни услуги по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на ДНСК”

Приложения
 
Обявление
Описание на предмета на поръчката
Решение
Изисквания и указания
Методика
Проект Договор стационарни
Проект Договор мобилни
Техническа спицификация
Съдържание на документацията
Образец №1 - Оферта
Образец №2 - Списък документи
Образец №3 - Административни сведения
Образец №4 - чл. 47, ал. 1, т.1 и ал.2 т.2,2а и т.5 ЗОП
Образец №5 - Декларация по чл.47, ал1, т.2,т.3 и ал.2,т.1,т.3 и т.4 ЗОП
Образец №6 Декларация по чл.47, ал.5 ЗОП
Образец №7 - Декларация за условията на договора
Образец №8 - Техническо предложение за фиксирана телефония
Образец №8 - Техническо предложение за мобилна телефония
Образец №9 - Ценово предложение за фиксирана телефония
Образец №9 - Ценово предложение за мобилна телефония
Образец №10 - ИНФОРМАЦИЯ за общия оборот и за оборота от дейности в областта на предмета на поръчката за последните три години
Образец №11 - Списък договори
Образец №12 - Гаранция за участие
Образец №13 - Гаранция за изпълние
Образец №14 - Гаранция подизпълнители
Образец №15 - Декларация чл.56, ал.1 , т.8 ЗОП
Образец №16 - ДЕКЛАРАЦИЯ за осигуряване на възможност за запазване на географските номера, ползвани от Възложителя
Образец №17 - ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на принадлежност към картел по смисъла на Закона за защита на конкуренцията
Всички документи в архив


   


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност