За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


14.5.2013 г.

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА

НА ГЛАВА ОСЕМ „А“ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ
“ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА
КОПИРНИ МАШИНИ, СОБСТВЕНОСТ НА ДНСК“
СЪГЛАСНО „ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ №9014534/17.04.2013 г.

    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
    Комисията, назначена да организира разглеждането и класирането на подадените от вас предложения, приключи своята работа и класира на първо място предложението на фирма „Дилекс“ ООД, с която предстои да бъде сключен договор за осъществяване на извънгаранционна поддръжка на копирни машини, собственост на ДНСК.
    Благодарим ви за участието и ви пожелаваме успех.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност